Záruka

ZÁRUČNÍ LIST - Výrobce, model:

…………………………………………………………………………………………………….……………………….………..………..
 
Razítko, datum a podpis prodejce:                …………………………..……………………………………………………..………..
 
Servisní místo je vždy shodné s adresou sídla prodávající firmy.
 
Pokud jste zařízení zakoupili přímo u nás, je tímto adresa ALTAMORE s.r.o., náměstí Republiky 725/15, 614 00 Brno,
mobil +420 773 155 755.
1.     Na zařízení označené eVolution, poskytujeme záruku: 2 roky displej a řídící jednotka, 3 roky hlava a mechanické části, 5 let obal, 5 let bomba s náplní určená jen ke změkčování a filtraci vody. U všech zařízení s náplní ecomulti, záruka na náplň 2 roky. Řada zařízení Comfort má záruku 2 roky displej a řídící jednotka, 3 roky hlava, mechanické části a obal, 5 let bomba s náplní určená ke změkčování. Uhlíkový filtr CWFS má záruku 3 roky.
2.      Sedimentační filtry mají standartní záruku 2 roky.
3.     Záruční opravy se provádějí bezplatně. Podmínkou je předložení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, potvrzení o zaplacení zboží /faktura/ a předávací protokol o potvrzení instalace. Na zprostředkované instalace od našich partnerů poskytuje prodávající záruku 6 měsíců.
4.     Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném, výrobcem doporučeném používání výrobku. Správné používání výrobku je uvedeno v příručce k výrobku, která je přiložena.
5.     Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek /velký tlak, nárazy, pády/, neodbornými zásahy do zařízení, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací, které nezpůsobil prodávající. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na skončení životnosti.
6.     Záruku nelze také uplatnit, pokud instalaci provedla jiná firma než partnerská firma prodávajícího a touto firmou pověřená osoba a v důsledku toho došlo k poškození výrobku.
7.     U zlevněného a použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
8.     V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
9.     Prodávající poskytuje u úspěšně reklamovaného zboží záruku 3 měsíce na práce provedené partnerem prodávajícího a 6 měsíců na náhradní díly použité při reklamaci, pokud se nejedná o díly od výše uvedených výrobců, kde je poskytnuta výše uvedená záruka.
10.   Záruku také nelze uplatnit v případě, že se při reklamačním řízení prokáže, že prodávající byl kupujícím uveden v omyl, a že vzniklá závada není vinou výrobku nebo zařízení, pak je kupující povinen uhradit předem dohodnutou částku za prohlídku a upřesnění závady v plné výši.
 
Reklamační postup:
1.     Místem uplatnění reklamace zboží je adresa sídla prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal. Oznámení o zjištěných závadách zboží uplatňuje kupující zasláním písemného vyrozumění e-mailem svému prodejci, od kterého zařízení pořídil. Pokud kupující žádá, aby byla závada opravena na jiném místě než na místě prvotní instalace zařízení prodávajícím, jedná se o placenou službu a jako takovou ji prodávající poskytne po jejím zaplacení /zaplacení zálohy/. Jakékoli další náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním záruky (poštovné, platby za telefonní hovory, dopravné) hradí reklamující.
2.     V případě výměny zboží na základě reklamace hradí výdaje za dopravu a instalaci do původního místa instalace reklamovaného zboží prodávající.
3.     K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – fakturu (předávací protokol) a záruční list, byl-li vydán. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, kompletní, s veškerou originální dokumentací, neporušené a čisté. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
4.     O zjištěných vadách je kupující povinen prodávajícího písemně informovat vyplněním reklamačního protokolu, který zašle svému prodejci. Pokud zařízení koupil přímo od nás, http://www.altamore.cz reklamační protokol a odešle jej na e-mail info@altamore.cz Uvede do něj, o jaké vady se jedná, jak se projevují a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje. Zvolený nárok nelze dodatečně měnit.
5.     Oprávněnost každé reklamace, posouzení odstranitelnosti vady a posouzení úměrnosti nároku kupujícího provede odborný a odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpověděného, může se písemně obrátit na jednatele společnosti prodávajícího.
6.     Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:
6.1.  Zařízení je opraveno nejdéle do 30 dnů ode dne doručení písemného reklamačního protokolu na uvedené kontakty prodávajícího.
6.2.  Jde-li o vadu odstranitelnou, bude vada bez zbytečného odkladu odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci za věc bezvadnou, případně výměnu součásti věci. Bezvadnou věcí se rozumí věc, která svým stářím a stavem opotřebení odpovídá věci, na niž byla uplatněna oprávněná reklamace. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
6.3.  Jde-li o odstranitelnou vadu, ale kupující nemůže věc užívat kvůli opakovanému výskytu vady – stejná vada byla již dva krát odstraňována a vyskytla se potřetí nebo kvůli většímu počtu vad, má kupující právo na:
·       Výměnu zboží za bezvadné a nebo na odstoupení od smlouvy
6.4.  Jde-li o vadu neodstranitelnou, pro kterou nelze zboží užívat má kupující nárok na:
·       Výměnu zboží za bezvadné a nebo na odstoupení od smlouvy
6.5.  Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží k určenému účelu, a kupující nepožaduje výměnu věci, má nárok na:
·       Přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo na odstoupení od smlouvy
7.     Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení.  Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, spotřebováno, opotřebováno nebo je nekompletní, ledaže to povaha věci vylučuje.
8.     Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky.
9.     Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.
10.   Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží nebo instalací prodávajícím. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.
11.   Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nároků spojených s manipulací, testováním, upřesněním vzniklé závady a dopravného v předem stanovené výši u 
·       Zboží, které je reklamováno bez patřičných dokladů
·       Zboží, kde záruka již skončila
Tyto náklady budou vyčísleny před vlastním vyřízením reklamace a budou fakturovány kupujícímu.
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení jsou uvedeny v dokumentaci ke každému výrobku. Za účelem správné likvidace výrobku jej vždy odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
 
OPRAVA Č. 1                    Datum písemného ohlášení závady………………………..........
 
Opravu provedl dne……………………………………………..

Jméno a příjmení servisního technika……………………………………………………………….
 
Poznámky:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis   .......................................................................                                                                                                                                               

Razítko prodávajícího nebo servisního střediska   ........................................................................................
 

OPRAVA Č. 2                    Datum písemného ohlášení závady………………………..........
 
Opravu provedl dne……………………………………………..

Jméno a příjmení servisního technika……………………………………………………………….
 
Poznámky:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis   .......................................................................                                                                                                                                               

Razítko prodávajícího nebo servisního střediska   ........................................................................................
 

OPRAVA Č. 3                    Datum písemného ohlášení závady………………………..........
 
Opravu provedl dne……………………………………………..

Jméno a příjmení servisního technika……………………………………………………………….
 
Poznámky:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis   .......................................................................                                                                                                                                               

Razítko prodávajícího nebo servisního střediska   ........................................................................................
 

Občas se může něco pokazit, je to přece jen zařízení, které vyrábějí lidé, jako jste Vy nebo já a můžeme říct, že jsme nikdy neudělali žádnou chybu? Proto mi hned zavolejte, děkuji Jana Zábojová